Lampki bezprzewodowe CandelaLamp­ki bezprze­wodowe Can­dela mar­ki OXO zostały zapro­jek­towane spec­jal­nie z myślą o dzieci­ach. Śmieszny ksz­tałt powodu­je że są częś­cią wiec­zornych zabaw lub towarzyszą w trak­cie czy­ta­nia pod koł­drą a w nocy poma­ga­ją malu­chom np. trafić do łazien­ki. Tech­nolo­gia LED to oszczęd­ność energii oraz gwaranc­ja trwałoś­ci, po naład­owa­niu lamp­ka świeci 8 godzin. Stac­ja ładu­ją­ca również świeci więc łat­wo do niej trafić po ciemku, lamp­ka zapala się automaty­cznie po pod­niesie­niu z ład­owar­ki lub w razie braku prą­du. Dodatkowo całość jest wykońc­zona w bez­pieczny sposób czyli jest odpor­na na małe palusz­ki oraz nie stanowi zagroże­nia pożarem.

Nieste­ty u nas dostęp­ne tylko przez sklep inter­ne­towy Genius Jones po zamówie­niu tele­fon­icznym:

Can­dela Tooli

W Polsce podob­ne rozwiązanie ofer­u­je IKEA w silikonowych lamp­kach Spo­ka:

http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70150982